Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

[2.21.2] Tổng hợp tóm tắt diễn biến – phiên hiệu các đơn vị pháo binh trên chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ (Phần 3)

Link phần trước:

[2.21.1] Tổng hợp tóm tắt diễn biến – phiên hiệu các đơn vị pháo binh trên chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ (Phần 2)

[2.21] Tổng hợp tóm tắt diễn biến – phiên hiệu các đơn vị pháo binh trên chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ (Phần 1)


 9.            Năm 1968
-              Bổ sung cho các chiến trường những đơn vị:
               + Ngày 7/1/1968 Đại đội chỉ huy pháo binh bổ sung cho Đoàn 69 pháo 
                   binh Miền (B2),
               + 10/2/1968 tiểu đoàn 3 cho Trung đoàn 164 pháo binh Quân khu 4 ở
                   Mặt trận B5,
               + 6/3/1968 tiểu đoàn 1/ Trung đoàn 16 pháo binh bổ sung cho Trung
                  đoàn 40 pháo binh Mặt trận B3 Tây Nguyên
               + 29/3/1968 Trung đoàn 16B pháo binh bổ sung cho mặt trận B2, tới
                  Atopơ (Lào) thì được lệnh dừng lại
               + 26/2/1968 tiểu đoàn 38 bổ sung cho mặt trận B4
-              Ngày 29/3/1968 thành lập Trung đoàn pháo binh 675 của Mặt trận B4 Trị - Thiên, có 6 tiểu đoàn pháo binh. Sau này đổi tên thành Trung đoàn pháo binh 368.
-              Tháng 3/1968, tiểu đoàn pháo binh 214/Trung đoàn pháo binh 154/QK3 bổ sung cho Trung đoàn pháo binh 675A ở chiến trường B4, tháng 4/1968 đến Trung đoàn 675A.
-              Tháng 10/1968 Trung đoàn pháo binh 38 vào mặt trận B5 thay thế cho Trung đoàn 204 pháo binh ra miền Bắc củng cố.
-              Đoàn 69 pháo binh Miền có 3 trung đoàn là 724, 28, 96, 2 tiểu đoàn pháo mặt đất, 2 tiểu đoàn pháo cao xạ, trường sỹ quan H10
-              Quân khu 9 có Trung đoàn pháo binh 6, Các quân khu 6,7,8 mỗi quân khu có 1 tiểu đoàn pháo binh trang bị súng cối và DKZ.
-              Tháng 9/1968, Bộ Tư lệnh Miền giải thể Trung đoàn pháo binh 724/Đoàn 69 pháo binh Miền để đưa 3 tiểu đoàn sang thành các tiểu đoàn độc lập của Trung đoàn 429 đặc công Miền.
-              Mặt trận B1 (Khu 5) có Trung đoàn pháo binh 575 và 577 trang bị DKB.
-              Mặt trận B3 có Trung đoàn pháo binh 40 gồm 8 tiểu đoàn pháo binh: 41, 41, 31, 32, 33, 34, 46 và 47 là SMPK 12.7mm và xe tăng.
-              Mặt trận B4 được bổ sung thêm 2 tiểu đoàn DKB
-              Mặt trận B5 tham gia chiến dịch Khe Sang có 5 trung đoàn pháo binh gồm các trung đoàn: 164, 204, 675A, 45, 84B, và tiểu đoàn pháo BM14 thuộc Trung đoàn 16 pháo binh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét