2014010102023
Link phần trước

Thông báo hướng dẫn hệ thống số hiệu hòm thư hệ quân sự của một số đơn vị, trong đó có Sư đoàn 7, năm 1966. Văn bản này lính Mỹ thu được tháng 3/1967 tại Tây Ninh

alt