Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

[5.208] Giấy chứng minh và Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng của Liệt sỹ Lê Duy Bi, quê Tây Hồ - Thọ Xuân - Thanh Hóa, đơn vị Đại đội 2 tiểu đoàn 1 Trung đoàn 174 hay TRung đoàn 18 Sư đoàn 1 Mặt trận B3 Tây Nguyên

 2020081430316


Các giấy tờ của Liệt sỹ Lê Duy Bi quê Tây Hồ - Thọ Xuân - Thanh Hóa, đơn vị Đại đội 2 tiểu đoàn 1 Trung đoàn 174 hay TRung đoàn 18 Sư đoàn 1 Mặt trận B3 Tây Nguyên, gồm:

1. Giấy chứng minh cấp cho đồng chí Lê Duy Bi, được đi đến Hải Yến.

2. Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng cấp cho đồng chí Lê Duy Bi sinh 1944, ngày vào Đảng 30/11/1966, ngày chính thức 30/11/1967.

3. Lá thư đề Tây Nguyên ngày 12/2/1968 gửi về cho người yêu tên là Kỷ sinh sống tại Bắc Việt Nam. Không có địa chỉ của cô Kỷ.


Ảnh chụp các giấy tờ:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét