Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

[5.208.1] Giấy khen của Liệt sỹ Nguyễn Xuân Thìn, quê Thượng TRung - Tuy Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa, đơn vị Đại đội 2 Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 174 Sư đoàn 1 Mặt trận B3 Tây Nguyên

 2020081430316


Giấy khen đề ngày 6/1/1968 cấp cho Liệt sỹ Nguyễn Xuân Thìn, quê Thượng TRung - Tuy Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa, đơn vị Đại đội 2 Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 174 Sư đoàn 1 Mặt trận B3 Tây Nguyên, về thành tích dũng cảm trong chiến đấu.


Ảnh chụp Giấy khenKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét