Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

[5.213] Địa danh (47): Cứ Q4 * Quyết định đề bạt cán bộ thuộc Ban chỉ huy Đại đội 21 Trung đoàn 95A Sư đoàn 5, tháng 2/1969

 2020090734323


Các giấy tờ quân Mỹ thu giữ tại cứ Q4 của Đại đội 21 Trung đoàn 95A Sư đoàn 5 QUân khu 7, năm 1969.


Quyết định đề ngày 5/1/1969 do Thủ trưởng đơn vị F27 là Thân Ngọc Sang ký, sắp xếp và bổ nhiệm đề bạt cán bộ đại đội K21 thuộc F27 như sau:

1. Đc Nguyễn Văn Minh cấp 3/1 Phụ trách C trưởng

2. Đc Phạm Hồng Công cấp 3/1 phụ trách C viên phó

3. Đc Trần Hữu Vĩ cấp 3/5 Cchính trị viên phó

4. Đc Lê Huy Khoản cấp 3/5 Chính trị viên phó

5. Đc Nguyễn Văn Khuyên cấp 3/5 - C phó

6. Đc Nguyễn Hữu Tâm cấp 3/5 - C phó

7. Đc Kim Ngọc Vạn cấp 3/5 - C phó

8. Đc Cao Ngọc Huy cấp 3/5 - C phó


Ảnh chụp Quyết định:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét