Link phần trước: 

[7.2.1] Trận chiến của Tiểu đoàn 814/ K14 - Mặt trận 7 Quảng Trị ngày 27-28/6/1968 tại Bình An/ Gia Đằng - Triệu Phong - Quảng Trị


alt