Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

[3.207] Giấy giới thiệu chuyển đơn vị của các chiến sỹ thuộc Nông trường 10 - Mặt trận B3 Tây Nguyên

2020053053327

Các GIấy giới thiệu chuyển đơn vị của chiến sỹ thuộc Nông trường 10 - Mặt trận B3 Tây Nguyên, gồm của các đồng chí:

1. Đồng chí NGuyễn Duy Phao (?), quê Phụ Dực Thái Bình, nhập ngũ 2/1965, hiện ở đơn vị H3 K3 CT2 NT10, chuyển đến đơn vị mới.

2. Đồng chí THái Ngô QUang, quê Đô Lương NGhệ An, nhập ngũ 4/1965, thành viên K18 chuyển đến CT2.

3. Đồng chí Lê Đình Báo

4. Đồng chí Mai Đức Trung quê Thanh HÓa, nhập ngũ 25/2/1965, hiện thuộc đơn vị K18 Nông trường 10, chuyển đến CÔng trường 2.

Ảnh chụp Giấy giới thiệu của đồng chí Mai Đức Trung và Nguyễn Duy Phao (?)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét