Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

[6.22] Bản đồ Lưới tam giác khống chế mặt bằng cấp quốc gia do Pháp xây dựng tại 3 nước Lào - Cam Puchia - Việt Nam đến khoảng năm 1940

20200529

Bản đồ Lưới tam giác khống chế mặt bằng cấp quốc gia do Pháp xây dựng tại 3 nước Lào - Cam Puchia - Việt Nam đến khoảng năm 1940Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét