Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

[4.35] Sổ nghị quyết của Chi bộ Tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 4 Trung đoàn 320 - Sư đoàn 1 - Mặt trận B3 Tây Nguyên, năm 1966

2020061741317

Sổ nghị quyết của Chi bộ Tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 4 Trung đoàn 320 - Sư đoàn 1 - Mặt trận B3 Tây Nguyên, năm 1966, ghi chép nội dung các cuộc họp Chi bộ Đảng.

Dưới đây là 1 trang ghi nội dung cuộc họp bất thường ngày 11/2/1966


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét