2014032983035.14 Tổ chức các đơn vị theo lãnh thổ tại tỉnh Gia Lai – Kontum/ Mặt trận B3 Tây Nguyên, trong kháng chiến chống Mỹ

Thông tin của phía Mỹ tổng hợp về mật danh các đơn vị theo lãnh thổ tại tỉnh Gia Lai và Kontum, năm 1969, của phía Mặt trận B3 Tây Nguyên. [Rongxanh chưa tìm ra mối liên hệ giữa các mật danh này với các huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai – Kontum]
1. Tỉnh Gia Lai
 • Huyện H1 – Trung đội bộ binh B6
 • Huyện H2 – Trung đội bộ binh K8 và Trung đội bộ binh H208
 • Huyện H3 - Đại đội bộ binh S23
 • Huyện H4 - Đại đội bộ binh S24
 • Huyện H5 - Đại đội bộ binh S25
 • Huyện H6 - Đại đội bộ binh S26 [Huyện Mang Yang hiện nay được cho là thuộc huyện H6 xưa - 30/3/2014]
 • Huyện H7 - Đại đội bộ binh H7
 • Huyện H8 - Đại đội đặc công R26
 • Huyện H9
2. Tỉnh Kontum
 • Huyện H16 - Đại đội bộ binh K01
 • Huyện H29 - Đại đội bộ binh K02
 • Huyện H30 - Đại đội bộ binh K03
 • Huyện H40 - Đại đội bộ binh K04
 • Huyện H67 - Đại đội bộ binh K05, Đại đội bộ binh K06, Đại đội bộ binh E15
 • Huyện H80 - Đại đội bộ binh K08