Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

[4.31] Quyết định do đc Lã Ngọc Châu - Thủ trưởng Trung đoàn 66 Sư đoàn 1 Mặt trận B3 Tây Nguyên ký tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Trung đoàn, về thành tích trong đợt hành quân vận chuyển

2019082147257

Quyết định số 86/C1 ngày 28/10/1967 của đc Lã Ngọc Châu - Thủ trưởng Trung đoàn 66 Sư đoàn 1 Mặt trận B3 Tây Nguyên ký tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Trung đoàn, về thành tích trong đợt hành quân vận chuyển.

Ảnh chụp Quyết định:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét