Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

[5.223] Bản tự kiểm điểm Đảng viên của Liệt sỹ NGuyễn VŨ Hách, quê Hùng Thắng, Bình Giang, Hải Hưng, đơn vị Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 141 Sư đoàn 7

 2020110635236


Bản tự kiểm điểm Đảng viên của Liệt sỹ NGuyễn VŨ Hách, quê Hùng Thắng, Bình Giang, Hải Hưng, đơn vị Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 141 Sư đoàn 7.

Trong web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Nguyễn Vũ Hách như sau:17 Nguyễn Vũ Hách 22/08/1968 c12/d3/e14/f7 1938 Hùng Thắng, Ninh Giang, Hải HưngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét