Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

[5.224] Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn của Liệt sỹ Đặng Như KHôi/ Đặng Anh Khôi, đơn vị Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 141 Sư đoàn 7

 2020110635237


Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, đề ngày  7/4/1968 do đồng chí BÍ thư Chi đoàn Đoàn 259 cấp cho Liệt sỹ Đặng Như KHôi/ Đặng Anh Khôi, đơn vị Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 141 Sư đoàn 7.


Trong web CHính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Đặng Anh Khôi như sau:


3 Đặng Anh Khôi 22/08/1968 c12/d3/e141/f7 1940 Tinh Nhuệ, Thanh Sơn, Vĩnh PhúẢnh chụp Giấy giới thiệu:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét