Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

[5.223.1] Bản thành tích cá nhân của đồng chí Trương Công Hội, đơn vị Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 141 Sư đoàn 7

 2020110635336


Bản thành tích cá nhân của đồng chí Trương Công Hội, đơn vị Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 141 Sư đoàn 7. Không có thông tin về quê quán đồng chí Trương Công  Hội.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét