2014010102022.04
Thư của bác Nguyễn Thọ (Đơn vị thuộc Cục Hậu cần Mặt trận B3 Tây Nguyên) gửi cho bác Nguyễn Văn Tế địa chỉ Mỏ Chromite - Mỹ Cái - Cổ Dinh - Triệu Sơn - Thanh Hóa, năm 1966. Bức thư này lính Mỹ thu được tháng 12/1966, cùng hàng loạt bức thư khác, có lẽ của những người lính cùng đơn vị.
Lá thư có đề: Tây Nguyên, ngày 28/11 tức ngày 9/12/1966.
Bức thư có đoạn mở đầu: Tế + Thực, hai em yêu quý của anh...
Mặt sau của phong bì thư có đề: Đi từ 2/7/1966 vào Nam

alt

alt

alt