Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

[6.17] Ảnh chụp bức thư của cụ Nguyễn Ái Quốc, đề Pari ngày 18/6/1919, gửi Bộ trưởng ngoại giao Mỹ tám điểm yêu sách về quyền của nhân dân xứ An Nam

20200327

Ảnh chụp bức thư của cụ Nguyễn Ái Quốc, đề Pari ngày 18/6/1919, đại diện nhóm người An nam yêu nước gửi Bộ trưởng ngoại giao Mỹ tám điểm yêu sách về quyền của nhân dân xứ An Nam.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét