Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

[2.57] Bản sơ đồ mô tả tên và vị trí các cơ quan của Phân khu 5/Chiến trường B2 miền Đông nam bộ, có thể hiện đơn vị H12 và đơn vị PG

2023081036752


Năm 1970, quân Mỹ có thu giữ được 1 bản sơ đồ mô tả tên và vị trí các cơ quan của Phân khu 5/Chiến trường B2 miền Đông nam bộ, có thể hiện đơn vị H12 và đơn vị PG. Không có thông tin về thời gian của bản sơ đồ này.

Ảnh chụp 1 phần bản sơ đồ do quân Mỹ vẽ lại
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét