Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

[5.534] Danh sách 22 liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 334 [Tiểu đoàn 4] Trung đoàn 320 Mặt trận B3 Tây Nguyên, hy sinh từ tháng 12/1964 đến tháng 6/1965 tại tỉnh Gia Lai và Kontum

2023082753776


1. Tháng 3 năm 1966, quân Mỹ có thu giữ nhiều giấy tờ của Tiểu đoàn 334 Trung đoàn 320 Mặt trận B3 Tây Nguyên. Một trong số đó có Danh sách 22 liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 334, hy sinh trong khoảng thời gian từ tháng 12/1964 cho đến tháng 6/1965.

Danh sách cụ thể theo tỉnh gồm:

(1) Không ghi quê quán có: 5 LS
(2) Thái Bình có: 1 LS
(3) Nam Định có: 2 LS
(4) Hà Nam có: 4 LS
(5) Hà Tây có: 10 LS

1- LS Cao Chí Thành [Có ở web Chính sách quân đội] * Quê quán: Tây Tiến - Tiền Hải - Thái Bình
2- LS Nguyễn Khắc Thị/Thu [Có ở web Chính sách quân đội] * Quê quán: Hải Quang - Hải Hậu - Nam Định
3- LS Đoàn Đình Điều * Quê quán: Thôn Nội - [Nam Thanh] - Nam Trực - Nam Định
4- LS Bùi Văn Lâu [Có ở web Chính sách quân đội] * Quê quán: Bạch Thượng - Duy Tiên - Hà Nam
5- LS Trịnh Văn Nhường [Có ở web Chính sách quân đội] * Quê quán: Đình Xá - Bình Lục - Hà Nam
6- LS Đào Ngọc Anh [Có ở web Chính sách quân đội] * Quê quán: [ko ghi] [Web CSQĐ: Tiêu Động - Bình Lục - Nam Hà]
7- LS Nguyễn VĂn Kích [Có ở web Chính sách quân đội] * Quê quán: [ko ghi] [Web CSQĐ: Trịnh Xá - Bình Lục - Nam Hà]
8- LS Nguyễn Văn Ất * Quê quán: [ko ghi]
9- LS Nguyễn Xuân Hệ * Quê quán: [ko ghi]
10- LS Nguyễn Văn Thâu * Quê quán: [ko ghi]
11- LS Nguyễn Văn Dương * Quê quán: [ko ghi]
12- LS Nguyễn Văn Căng * Quê quán: [ko ghi]
13- LS Phùng Đức Khuê [Có ở web Chính sách quân đội] * Quê quán: Văn Minh - Nam Tiến - Phú Xuyên - Hà Đông
14- LS Lê Văn Cứu * Quê quán: Mậu Lương - Kiến Hưng - Thanh Oai - Hà Đông
15- LS Nguyễn Văn Chì [Có ở web Chính sách quân đội] * Quê quán: Châu Sơn - Quốc Oai - Sơn Tây
16- LS Nguyễn Văn Hoa [Có ở web Chính sách quân đội] * Quê quán: Cấn Hữu - Quốc Oai - Sơn Tây
17- LS Nguyễn Văn Long  [Có ở web Chính sách quân đội] * Quê quán: Dân Chủ - Phú Xuyên - Hà Đông
18- LS Nguyễn Đình Tuấn [Có ở web Chính sách quân đội] * Quê quán: Quảng yên - Yên Sơn - Quốc Oai - Sơn Tây
19- LS Nguyễn Văn Hồng [Có ở web Chính sách quân đội] * Quê quán: Tân Phú - Quốc Oai - Sơn Tây
20- LS Nguyễn Văn Được [Có ở web Chính sách quân đội] * Quê quán: [ko ghi] [Web CSQĐ: Cao Viên - Thanh Oai - Hà Tây]
21- LS Nguyễn Như Thu [Có ở web Chính sách quân đội] * Quê quán: [ko ghi] [Web CSQĐ: Tuần Phú - Minh Cường - Thường Tín - Hà Tây]
22- LS Nguyễn Tá Chấn [Có ở web Chính sách quân đội] * Quê quán: [ko ghi] [Web CSQĐ: Hữu Hòa - Thanh Oai - Hà Tây]

2. Kiểm tra danh sách 22 liệt sỹ với web Chính sách quân đội, thì có 1 số liệt sỹ có thông tin trong Web Chính sách quân đội, một số không có thông tin. Các liệt sỹ không có thông tin trong web Chính sách quân đội được đánh dấu vàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét