Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2023

[5.548] Địa danh [60]: Cao điểm 471 - Khe Sanh/ Hướng Hóa - Quảng Trị * Giấy tờ của các liệt sỹ/ chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 66 Sư đoàn 304: (1) LS Đoàn Khiết quê Định Thành - Yên Định - Thanh Hoá; (2) LS Bùi Viết Thảo quê Lương Nội - Bá Thuớc - Thanh Hoá; (3) LS Nguyễn Tiến Đang quê Trần Phú - Ân Thi - Hải Hưng; (4) giấy tờ các đc: Lê Văn Tiến - Trịnh Q KHởi - Đoàn Quang Vinh - TRịnh Đinh Thảo, tháng 4/1968

2023110332770

I. Từ ngày 4/4/1968, quân Mỹ từ khu vực Khe Sanh tấn công đánh chiếm khu vực cao điểm 471 do bộ đội thuộc Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 66 Sư đoàn 304 đóng giữ. Đã diễn ra trận đánh ác liệt tại khu vực này.

Ngày 5 và 6/4/1968, quân Mỹ thu giữ các giấy tờ, mảnh kim loại có ghi tên, cụ thể như sau:

1. Ba mảnh kim loại có ghi: (1) Lê Văn Tiến 19/1; (2) Đoàn Khiết 12/9/3; (3) Trịnh Q Khởi 12/9/3. 

    Danh sách liệt sỹ Sư đoàn 304 có liệt sỹ Đoàn Khiết quê Định Thành - Yên Định - Thanh Hoá hy sinh 4/4/1968, khớp với trích lục thông  tin liệt sỹ. Không có thông tin về quê quán đc Lê Văn Tiến và Trịnh Q Khởi.

2. Giấy chứng minh mang tên Bùi Văn Thảo, và cuốn sổ ghi chép mang tên Bùi Viết Thảo hòm thư 13710 US. 

    Danh sách liệt sỹ Sư đoàn 304 có tên liệt sỹ BÙi Viết Thảo quê Lương Nội - Bá Thuớc - Thanh Hoá hy sinh 4/4/1968.

3. Giấy chứng minh và Giấy chứng nhận mang tên Nguyễn Tiến Đang. 

    Danh sách liệt sỹ Sư đoàn 304 có liệt sỹ NGuyễn Tiến Đang quê Trần Phú - Ân Thi - Hải Hưng.

4.  Các Giấy tờ mang tên các đc: Lê Văn Tiến - Trịnh Q KHởi - Đoàn Quang Vinh - TRịnh Đình Thảo, không có thông tin quê quán.

5. Một cuốn sổ ghi chép, 1 trang có ghi danh sách có tên không quê quán 14 cán bộ chiến sỹ B3.

II. Ảnh chụp 3 mảnh kim loại và các giấy tờIII. Cao điểm 471 trên bản đồ quân sự Mỹ, nay thuộc ranh giới giữa xã Tân Liên và thị trấn Khe Sanh huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng TrịKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét