2013121123087
Bản thống kê di vật của Liệt sỹ Phạm Văn Yên, quê quán tại Vân Lộ - Thọ Nguyên - Thọ Xuân - Thanh Hóa, hy sinh 1/3/1967.
Giấy tờ này lính MỸ thu được tháng 5/1967 tại Quảng Trị, phía Bắc Cồn Tiên, gần bờ Nam sông Bến Hải.
Theo chú thích của phía Mỹ, có lẽ bản thống kê này được lập tại Đại đội 19 quân y - Trung đoàn 812 - Sư đoàn 324. Như vậy Liệt sỹ có thể thuộc Trung đoàn 812.
alt

alt