2013121931100

Dự thảo đề án báo cáo của Đảng bộ Tiểu đoàn 7 – Trung đoàn 22 Quyết Tâm – Sư đoàn 3 Sao Vàng Quân khu 5, đề ngày 23/6/1966, trong đó tóm tắt lịch sử hoạt động của Tiểu đoàn kể từ khi thành lập ngày 27/3/1965. Báo cáo này do lính Mỹ thu được tháng 5/1967 tại Bình Định.
Một số thông tin đọc được từ Báo cáo:
- Tiểu đoàn 7 thành lập 27/3/1965, gồm có 572 cán bộ chiến sỹ, Đảng viên là 152 nguời, 290 Đoàn viên. Đảng ủy tiểu đoàn khi mới thành lập gồm 7 người.
- Tiểu đoàn 7 được thành lập từ các cán bộ chiến sỹ từ các Sư, lữ đoàn: 312, 308, 305, 320 và các binh chủng khác. Đến ngày hành quân, Trung đoàn rút đi một số cán bộ chiến sỹ cũ và thay thế bằng 1/3 quân số là chiến sỹ mới tòng quân.
- Ngày 24/5/1965, Tiểu đoàn bắt đầu xuất phát vào Nam chiến đấu, hành quân 3 tháng trên đường Trường Sơn.
Ảnh chụp 3 trang đầu của báo cáo:
 alt

alt

alt