Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

[2.1.4] Mật danh các đơn vị Quân đội Nhân dân VN trong Kháng chiến chống Mỹ cứu nước (5) - Địa bàn QK5 - Sư đoàn 5/ Nông trường 5 (Tổng hợp của phía Mỹ năm 1967)

-2013080867017042-

A.III.1 Trung đoàn 95 - Sư đoàn 5/ Nông trường 5 - Quân khu 5 Mật danh: Sông Lô, Công trường 10, Tỉnh 10, Ngô Quyền, Sông Mã, Hà Nội 93, Cơ quan Ia, Đơn vị 335, Đoàn chi viện 801, Đoàn chi viện 802, Đoàn chi viện 803, Quyết Chiến, Huyện 1, Sao Hỏa, Sông Lam, Trung đoàn 49
A.III.1.a Tiểu đoàn 4/ Trung đoàn 95 - Sư đoàn 5/ Nông trường 5 - Quân khu 5 Mật danh: H4, Co Dich, Huyện 11, Xã 11, X11, Tiểu đoàn 63, Tiểu đoàn 337, Huyện 8, Đơn vị 227, Tiểu đoàn 101
A.III.1.b Tiểu đoàn 5/ Trung đoàn 95 - Sư đoàn 5/ Nông trường 5 - Quân khu 5 Mật danh: Tiểu đoàn 64, H5, Huyện 12, Xã 12, X12, Đơn vị 339, Khu vực 2, I4, D12
A.III.1.c Tiểu đoàn 6/ Trung đoàn 95 - Sư đoàn 5/ Nông trường 5 - Quân khu 5 Mật danh: H6, Cô Châu, Huyện 13, Xã 13, X13, Huyện đội 13, K3, Tiểu đoàn 65, Đơn vị 441, Khu 3, Tiểu đoàn 242, ĐƠn vị 341, Sông Hồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét