Thứ Năm, 10 tháng 3, 2022

[4.60] Báo cáo chi dự toán tháng 9/1970 của Trường quân chính U3 [Trường quân chính tỉnh đội Rạch Giá]

2022031034481


Tháng 3 năm 1971 quân Sài Gòn thu giữ tại vùng Châu Đốc nhiều tài liệu của Tỉnh đội Rạch Giá, trong đó có Báo cáo chi dự toán tháng 9/1970 của Trường quân chính U3 (Trường quân chính tỉnh đội Rạch Giá), với tổng số tiền là 4695 đồng, có chữ ký xét duyệt của Ban chỉ huy trường.

Ảnh chụp trang Báo cáo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét