Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2022

[7.42] Thống kê tỷ lệ lính đào ngũ năm 1968 của quân Sài Gòn

2022020552010


Thống kê tỷ lệ lính đào ngũ (đơn vị tính theo tỷ lệ phần nghìn) năm 1968 của quân Sài Gòn, theo từng sư đoàn, quân binh chủng, địa phương quân, biệt kích...

Con số tuyệt đối lính Sài Gòn đào ngũ năm 1968 là gần 140.000 lính.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét