2013101414060
I.        Cục Tham mưu Miền
II.        Cục Chính trị Miền
III.        Cục Hậu cần Miền
-        Đoàn hậu cần 82: Đoàn 82 hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cung cấp hậu cần cho Sư đoàn 9, Cục Chính trị Miền, Cục Tham mưu Miền, Cục Hậu cần Miền, Đoàn 69 pháo binh, Đoàn 80A (Trung đoàn huấn luyện và điều dưỡng); Tổng quân số Đoàn khoảng 3200 nguời, gồm có các bộ phận
(1)          Ban Tham mưu B1
(2)          Ban Chính trị B2
(3)          Ban Hậu cần B3
(4)          Ban Quân lực B4
(5)          Ban Y tế B5
(6)          Ban Kế hoạch B6
(7)          Ban giao liên và bảo vệ B7
(8)          Ban Cung cấp B8
(9)          Ban Vận tải B9
(10)      Đội A510
(11)      Đội A515A
(12)      Đội A515B
(13)      A520 – là đại đội thu mua hàng hóa
(14)      Đội B165
(15)      Đại đội A525 - Đại đội vận tải lương thực
(16)      Một số Trung đội vận tải độc lập (Do tổ chức lại Đại đội vận tải 200C)
(17)      100C - Đại đội bảo vệ
(18)      C180 - Đại đội sản xuất
(19)      A530 - Đại đội xay xát gạo
(20)      Các Bệnh viện: K71, 15A, 20A, 25A, 30A
(21)      Các Bệnh xá: 10A và 35A
(22)      K77 - trường kỹ thuật y tế
(23)      K24 - Trường đào tạo nhân viên y tế
(24)      5A - Trường đào tạo sơ cứu y tế
(25)      CT5 và CT10 – Các Trạm y tế
(26)      C2 và C3 – Các trại điều dưỡng
(27)      B27 – Kho vật tư y tế
(28)      B26 - Xưởng bào chế thuốc
(29)      80A - Xưởng dược
(30)      B4 – Ban Hậu cần (Gồm 60B và 70B là Xưởng hậu cần, T34 là xưởng may, T22 – T23 – T24 là Xưởng hậu cần)
(31)      A54 - Xưởng may quần áo
(32)      100B - Xưởng quân nhu
(33)      A5 – Thu mua và vận tải
(34)      A7 – Kho hậu cần
(35)      A10 - Bộ phận trồng rau
(36)      A52 – Trung đội bảo trì xe cộ
(37)      B112 – Đơn vị giao liên và bảo vệ
(38)      B28 – Phiên hiệu đơn vị không rõ thông tin