Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

[2.8-5] - Sơ bộ về cơ cấu tổ chức của Phòng Thông tin B3, Phòng Quân lực B4, Phòng Công binh B5 - Cục tham mưu Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam2013101414060
--------------------------------------- 

I.        Cục Tham mưu Miền
Cục Tham mưu Miền được tổ chức mang chức năng tuyến. Có tổng số 15 đơn vị trực thuộc, ít nhất được phát hiện qua tên đơn vị. Có 2 phiên hiệu đơn vị khác được phát hiện, tuy nhiên nhiệm vụ của các đơn vị này không có thông tin rõ ràng.
1.       Phòng Tác chiến B1
2.       Phòng Quân báo B2
3.       Phòng Thông tin B3
a.       Phòng Thông tin B3 thành lập từ 4/1961. Mật danh B3/921, số hiệu hòm thư: 86200 YK/B3
b.      Các bộ phận: Đại đội 5 và 6, Trường thông tin H1 hay C404 – hòm thư 1759B, Ban hành chính, và Ban thông tin liên lạc (Gồm 8 trạm radio, 4 trạm biên chế về quân báo, 3 biên chế về Ban thông tin của Trung ương Cục miền nam, và 1 biên chế về Cục tham mưu).
c.       Quân số: Khoảng 300 nguời.
4.       Phòng Quân lực B4
a.       Phòng Quân lực B4 có ít nhất 2 ban hoặc đội, đó là Ban Phân bổ quân lực và Ban Nhân lực [Strength Section]
5.       Phòng Công binh B5
a.       Phòng Công binh B5 thành lập tháng 5/1962, có mật danh B5, số hiệu hòm thư 1739B và 86200YK/B5. Phòng B5 gồm có các đơn vị: Đại đội C23 (Công binh công trình), C24, C25 (Công binh thủy), H18 (Trường Công binh của B5) và B26, Đại đội công binh độc lập hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa (Phước Tuy). Phòng B5 thực hiện công tác hỗ trợ cho các đơn vị công binh của các Sư đoàn 5, 7, 9. Trong năm 1965 – 1966, Phòng B5 thực hiện một số đợt huấn luyện cho cán bộ các Quân khu 1, 2, 3, 4, 6, Sư đoàn 9, đơn vị của Tỉnh đội và cấp xã.
b.      Các bộ phận của Phòng Công binh B5
-        Phát hiện có phiên hiệu Đại đội C35 tuy nhiên không xác định được thông tin về đại đội này.
-        Tiểu đoàn 611 được biên chế về Phòng Công binh B5 cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2/1967. Tiểu đoàn 611 nguyên là tiểu đoàn 5 của Trung đoàn 219 công binh, xuất phát từ Phả Lại vào Nam chiến đấu tháng 8/1965.
-        Đại đội 24 chuyên đánh phá giao thông.
-        Đại đội 25 công binh thủy chuyên đánh phá cầu và tàu thuyền
-        Đại đội 23 là đại đội công binh công trình.
-        Đại đội B26 công binh độc lập hoạt động ở khu vực tỉnh Bà Rịa.
c.       Khu vực hoạt động: Không xác định được chính xác khu vực hoạt động và vị trí của các đơn vị trực thuộc Phòng Công binh B5. Phòng Công binh B5 đóng tại Tây Ninh và các đại đội có thể phân tán trên địa bàn Quân khu 1 (Tên gọi QK1 theo phân chia của phía Trung ương Cục miền Nam). Trường công binh H18 cũng đóng quân tại Tây Ninh. 
Quân số của Phòng Công binh B5 là 350 nguời. Chỉ huy phòng là Ung Răng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét