2013101414060
I.        Cục Tham mưu Miền
II.        Cục Chính trị Miền
III.        Cục Hậu cần Miền
-        Đoàn hậu cần 85: Đoàn hậu cần 85 được tái lập theo Quyết định số 71/N4 ngày 12/2/1967 của Trung ương Cục Miền Nam. Theo đó, Đoàn hậu cần 82 chuyển giao Đại đội vận tải lương thực B170 và Bệnh viện K71A cho Đoàn 85. Ngoài ra chỉ có thêm thông tin về việc một số đơn vị khác trực thuộc Đoàn hậu cần 85 là Trạm dược và y tế có thể là 1 phần của Bệnh viện K71A.
-        Đoàn hậu cần 86: Đoàn hậu cần 86 quân số ước tính 1000 người, hoạt động chủ yếu ở khu vực Phước Long. Đoàn gồm có các đơn vị sau
(1)          Ban Tài chính
(2)          Ban Chính trị
(3)          Đội bảo vệ
(4)          Tiểu đoàn D611 (Có thể là tiểu đoàn công binh) có Đại đội C19 và C20
(5)          2 Đại đội vận tải
(6)          1 Đại đội công binh
(7)          Đội trinh sát đặc biệt K50
(8)          Bệnh viện K79
(9)          Bệnh viện Quảng Đức
(10)      Kho 20 lương thực – quần áo – thiết bị
(11)      Một đại đội không xác định