Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

[2.8-4] - Sơ bộ về cơ cấu tổ chức của Cục tham mưu/ Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam


2013101414060
--------------------------------------- 

I.        Cục Tham mưu Miền
1.       Phòng Tác chiến B1
...............
2.       Phòng Quân báo B2
a.       Không có thông tin về ngày thành lập của Phòng quân báo B2. Số hiệu hòm thư của Phòng là 2009B và 86200YKB2. Nhiệm cụ của Phòng là cung cấp, quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động tình báo quân sự và tình báo dân sự, huấn luyện, bao gồm cả thông tin tình báo.
b.      Khu vực hoạt động: Không có thông tin chính xác về khu vực hoạt động và vị trí của các đơn vị trực thuộc Phòng B2. Tuy nhiên căn cứ nhiệm vụ của Phòng thì có thể kết luận là các bộ phận trực thuộc của phòng B2 hoạt động trong phạm vi Quân khu III VNCH.
c.       Các bộ phận: Phòng Quân báo B2 có 2 bộ phận là: Bộ phận Hành chính và các bộ phận hoạt động ngoại tuyến với các chức năng như sau:
-        Bộ phận Hành chính
(1)          Ban đánh giá địch: Mật danh A1.
(2)          Ban trinh sát: Mật danh A2.
(3)          Ban điệp báo: Mật danh A3
(4)          Ban cơ yếu: Mật danh A4.
(5)          Ban hành chính: Mật danh A5
(6)          Ban Chính trị: Mật danh A6
(7)          Ban tình báo quân sự nhân dân: Mật danh A7
(8)          Ban Kỹ thuật: Mật danh A8.
(9)          Ban thông tin và liên lạc radio: Mật danh A13
(10)      Ban Trinh sát kỹ thuật: Mật danh A29
-        Bộ phận ngoại tuyến
(1)          [Các] Nhóm trinh sát chiến thuật: Mật danh A14, A15, A32
(2)          [Các] Nhóm tình báo chiến dịch: Mang mật danh A16, A20, A22 và A30
(3)          Tiểu đoàn trinh sát chiến đấu: Mật danh CA52
(4)          Đại đội nghe chặn radio: Mật danh C22
(5)          Tiểu đoàn trinh sát kỹ thuật: Mật danh D47 (Tiểu đoàn này ngừng hoạt động từ 13/2/1967)
(6)          Tiểu đoàn trinh sát: Mật danh D46
(7)          Các bộ phận tình báo và an ninh các cấp Tỉnh - huyện – xã
d.      Quân số của Phòng B2: Khoảng 1400 người, chỉ tính ở các đơn vị đã phát hiện được phiên hiệu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét