2013101414060
I.        Cục Tham mưu Miền
II.        Cục Chính trị Miền
III.        Cục Hậu cần Miền
-        Đoàn hậu cần 83: Địa bàn hoạt động chủ yếu ở Tây Ninh – Bình Dương – Gia Định, cung cấp hậu cần cho Sư đoàn 9 – Đoàn 81 hậu cần Miền tại Chiến khu D – Đoàn 82 hậu cần Miền tại Chiến khu B. Quân số của Đoàn ước tính khoảng 1110 nguời. Đoàn gồm các bộ phận
(1)          Ban Tham mưu
(2)          Ban Hành chính
(3)          Ban Vận tải C1
(4)          Ban Chính trị C2
(5)          Ban Quân nhu C3
(6)          Ban Hậu cần C4
(7)          Ban Y tế C5
(8)          Ban Cung cấp C6
(9)          Ban Tài chính C7
(10)      Ban Giao liên và bảo vệ B6
(11)      Đại đội vận tải và bảo vệ C125
(12)      Các Đại đội thu mua: C135, C139, C212
(13)      Đại đội vận tải – kho – phân phối C332: Hoạt động ở khu hậu cần C.
(14)      C100 – Có thể là đại đội giao liên và bảo vệ
(15)      Z28 - Xưởng hậu cần
(16)      441 - Xưởng hậu cần
(17)      4 Đơn vị số hiệu 1, 2, 3, 7 không có thông tin thêm
(18)      Nông trường
(19)      Một đại đội có thể là vận tải, không xác định
(20)      Một đại đội không xác định, có thể là Đại đội hậu cần
(21)      Một đại đội không xác định, có thể là Đại đội quân y