Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

[2.8-3] - Sơ bộ về cơ cấu tổ chức của Cục tham mưu/ Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

2013101414060
 
I.        Cục Tham mưu Miền
Cục Tham mưu Miền được tổ chức mang chức năng tuyến. Có tổng số 15 đơn vị trực thuộc, ít nhất được phát hiện qua tên đơn vị. Có 2 phiên hiệu đơn vị khác được phát hiện, tuy nhiên nhiệm vụ của các đơn vị này không có thông tin rõ ràng.
1.       Phòng Tác chiến B1
a.       Phòng tác chiến có 4 Ban trực thuộc là: Ban Bản đồ, Ban tình hình ta [Có thể từ ngữ chưa phù hợp], Ban báo cáo chiến sự, Ban Cán bộ.
b.      Nhiệm vụ của ban Bản đồ và Ban Cán bộ chưa có thông tin rõ ràng.
c.       Ban Tình hình ta có nhiệm vụ xác định vị trí toàn bộ các đơn vị của Quân GP Miền. Vị trí của toàn bộ các đơn vị quân đội, cơ quan, trường học, hạ tầng kho tàng, và toàn bộ vị trí các đơn vị khác phải được báo cáo về Ban này. Phải có sự cho phép từ Ban này trước khi di chuyển vị trí đơn vị. Ban này có quyền điều chỉnh bố trí các đơn vị cho phù hợp với tình hình.
d.      Ban Báo cáo chiến sự nhận các báo cáo chiến sự từ toàn bộ các đơn vị và tổng hợp báo cáo cho Tham mưu trưởng.
e.      Nhân sự biên chế
-        Chỉ huy: Trần Văn Nghiêm – bậc Sư đoàn trưởng, Bùi Khắc Vũ - bậc Trung đoàn trưởng, Nguyễn Văn - bậc Trung đoàn trưởng, Bùi Văn Công - bậc Trung đoàn trưởng, Lê Nam Phong - bậc Trung đoàn trưởng…
f.        Số hiệu hòm thư: 86200YKB1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét