2013101414060
I.        Cục Tham mưu Miền
II.        Cục Chính trị Miền
III.        Cục Hậu cần Miền
-        Đoàn hậu cần 84: Khu vực hoạt động tại Khu E (Các tỉnh Long Khánh, Biên Hòa, Phuớc Tuy). Quân số ước tính 1000 người. Đoàn hậu cần 84 gồm có các bộ phận sau
(1)          Ban tham mưu B1
(2)          Ban Chính trị B2
(3)          Ban Quân nhu B3
(4)          Ban Cung cấp B3
(5)          Có thể là Ban y tế B5
(6)          Ban Tài chính B6
(7)          Đơn vị không xác định mật danh B7
(8)          Có thể là Ban tác chiến và huấn luyện B8
(9)          Có thể là Ban vận tải B9
(10)      Các đội giao liên
(11)      Ban Bảo vệ
(12)      Ban Thông tin
(13)      Ban Cơ yếu mật mã
(14)      Các đội thu mua hàng hóa K1, K1A, K2, K3
(15)      Đại đội vận tải và thu mua K5
(16)      Kho hậu cần K7
(17)      Bộ phận Cung cấp K16
(18)      Kho thiết bị và quần áo T36
(19)      Kho thiết bị và quần áo T36A
(20)      T36B – Có thể là Kho
(21)      X40 – Có thể là Xưởng may quần áo
(22)      X50 – Có thể là Kho y tế
(23)      Z30 - Xưởng hậu cần
(24)      K76 và K76A - Bệnh xá
(25)      Bệnh viện K76B và K76C
(26)      Đại đội hậu cần C100
(27)      Đại đội vận tải hậu cần C125
(28)      C134 – Có thể là đại đội hậu cần
(29)      C200 - Đại đội ô tô vận tải
(30)      C210 - Đại đội vận tải (Của Đoàn hậu cần 87, điều chuyển về Đoàn hậu cần 84 giữa năm 1966).
(31)      C300 - Đại đội không xác định
(32)      1500 – Đơn vị không xác định (Có thể là Đơn vị bảo vệ)
(33)      A20 – Đơn vị không xác định, có thể là đơn vị trinh sát thủy bộ
(34)      Các đơn vị có phiên hiệu nhưng không xác định được: K40, K50, A15, K4, K4A, K6, K8, K9