Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

[2.8-6] - Phòng Quân huấn B6, Chính trị B7, Cơ yếu B8, Quản trị B9, Điện báo B10, B11, Hóa học B12, Giao Liên Bưu B14, Cơ giới B16, Đặc công B17- Cục tham mưu Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam2013101414060
 
I.        Cục Tham mưu Miền
1.       Phòng Tác chiến B1
2.       Phòng Quân báo B2
3.       Phòng Thông tin B3
4.       Phòng Quân lực B4: 
5.       Phòng Công binh B5

6.       Phòng Quân huấn B6: Phòng Quân huấn có mật danh B6, Số hòm thư 86200YK/B6. Tháng 2/1967, Trường cán bộ Trung đội H67 (Mật danh cũ là H13) được điều về trực thuộc Phòng Quân huấn B6.
7.       Phòng Chính trị B7: Số hòm thư 86200YK/B7. Không có thông tin chính xác về nhiệm vụ của Phòng Chính trị B7, tuy nhiên có thể xác định nhiệm vụ của Phòng là thực hiện các hướng dẫn về mặt chính trị cho cán bộ của Cục tham mưu.
8.       Phòng Cơ yếu B8: Số hòm thư 86200YK/B8. Thực hiện nhiệm vụ cơ yếu của Cục tham mưu. Cuối năm 1966 Phòng đóng quân gần Phòng Thông tin B3.
9.       Phòng Quản trị B9: Số hòm thư 86200YK/B9
10.   Phòng điện báo B10: Số hòm thư 86200YK/B10
11.   Phòng B11: Số hòm thư 86200YK/B11. Không có thông tin xác định về Phòng B11. Tuy nhiên có thể Phòng B11 thực hiện việc phân tích địa hình và bản đồ cho các hoạt động pháo binh.
12.   Phòng Hóa học B12: Số hòm thư 86200YK/B12.  Phòng Quân báo B2 có nhiệm vụ thu thập thông tin về tài liệu về kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học, kho chứa vũ khí hóa học… Phòng B12 thực hiện huấn luyện cho các cán bộ thực hiện nhiệm vụ này của Phòng B2. Chỉ huy Phòng là Đặng Quân Thụy.
13.   Phòng Giao thông – Liên lạc – Quân bưu B14: Số hòm thư 86200YK/B14. Từ 1/7/1966, Phòng B14 được biên chế từ Trung ương Cục miền Nam về Cục Tham mưu Miền. Hệ thống bưu chính được gọi là Văn phòng quân bưu. Đoàn hậu cần 82 được giao nhiệm vụ cung cấp hậu cần cho 412 nguời trong hệ thống và các trạm giao liên.
14.   Phòng Cơ giới B16: Số hòm thư 86200YK/B16. Nhân sự của Phòng được biên chế từ các đơn vị thuộc Trung đoàn Tăng thiết giáp 202 huấn luyện ở Vĩnh Phúc - Bắc Việt Nam. Ngày 16/1/1966, bộ phận của Phòng B16 tham gia trận tấn công Trường thiết giáp Thủ Đức để chiếm giữ các xe thiết giáp, tuy nhiên không chiếm giữ được xe nào. Chỉ huy Phòng là Mai Văn Phúc.
15.   Phòng Đặc công B18: Số hòm thư 86200YK/B16. Phòng B18 huấn luyện và quản lý trường đặc công H27. Chỉ huy Phòng là Trang Công.
Đại đội bảo vệ B27: Số hòm thư 86200YK/B16. B27 là đơn vị bảo vệ của Cục Tham mưu Miền, gồm 103 nguời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét