Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

[2.1.10] Mật danh một số tiểu đoàn độc lập thuộc Quân khu Trị Thiên/ Quân khu 5

Mật danh một số đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam trên chiến trường miền Nam trong KCCM, tổng hợp của phía Mỹ năm 1967
-2013080867017042-

B.IV Các Tiểu đoàn độc lập  
B.IV.1 Tiểu đoàn 120 nguời Thượng Mật danh: X20, D20…
B.IV.2 Tiểu đoàn 402 đặc công Mật danh: T89, Tiểu đoàn công binh 5
B.IV.3 Tiểu đoàn 409 đặc công Mật danh: Đơn vị đặc công K5, Liên huyện 9, Thon Tan Son, Tiểu đoàn 575 (Tháng 5/1966), X20, K20, A50, Công ty, X409, Huynh Hoang, Le Hieu, Tiểu đoàn 307, Công trường Bach Son, Thon Bang 129,  Tay Son
B.IV.4 Tiểu đoàn 304 bộ binh Mật danh: VQ74, B4, K4, Đoàn Cao Van
B.IV.5 Tiểu đoàn 808 bộ binh Mật danh: D8, K8
B.IV.3 Tiểu đoàn 810 bộ binh Mật danh: K10, Tiểu đoàn 6
B.IV.3 Tiểu đoàn 804B bộ binh Mật danh K4B

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét