2013111728079

Giấy tờ tài chính của Liên đội 5 (Tiểu đoàn 8) - Trung đoàn 12 Quyết Thắng/ E18A - Sư đoàn 3 Sao Vàng QK5.
Tài liệu gồm 35 tờ quyết toán - giấy giao nhận - thư giới thiệu có thời gian từ tháng 8 đến tháng 12/1965 của Liên đội 5 - Trung đoàn Quyết Thắng (tức Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn 12 Quyết Thắng  - Sư đoàn 3). Số liệu về quân số của Tiểu đoàn qua tài liệu gồm:
- Tháng 8/1965: Quân số 538
- Tháng 9/1965: Quân số 579 (Trong tháng nà, Tiểu đoàn có 30 nguời hy sinh)
- Tháng 11/1965: Quân số 589

Ảnh chụp Bản Quyết toán quân nhu tháng 9/1965 của Liên đội 5 (Tiểu đoàn 8) - Trung đoàn 12 Quyết Thắng/ E18A - Sư đoàn 3 Sao Vàng QK5

alt