Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

[2.1.7] Mật danh các đơn vị thuộc Sư đoàn 324B/ Quân khu Trị Thiên (P2)

Mật danh một số đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam trên chiến trường miền Nam trong KCCM, tổng hợp của phía Mỹ năm 1967
-2013080867017042-


B.I.3 Trung đoàn 90/ F324B Mật danh: Song Hon, Song Cua Long, Cau Viet, Nui Quyet, 60, Cong trường 3, Song Chu, Cửu Long
B.I.3.a Tiểu đoàn 7/ Trung đoàn 90/ F324B Mật danh: K7, Tiểu đoàn T7, Tiểu đoàn D7, Tiểu đoàn K37
B.I.3.b Tiểu đoàn 8/ Trung đoàn 90/ F324B Mật danh: K8, Tiểu đoàn 108, Tiểu đoàn K38, Tiểu đoàn D8,
B.I.3.c Tiểu đoàn 9/ Trung đoàn 90/ F324B Mật danh: K9, Tiểu đoàn K39, Tiểu đoàn D9, Tiểu đoàn T9
B.I.4 Các đơn vị trợ chiến của Sư đoàn 324B  
B.I.4.a Tiểu đoàn 12 DKZ/ F324B  
B.I.4.b Tiểu đoàn 13 súng cối 120mm/ F324B Mật danh: K14
B.I.4.c Tiểu đoàn 14 súng máy phòng không 12,7mm/ F324B Mật danh: K15
B.I.4.d Tiểu đoàn 15 công binh/ F324B  
B.I.4.e Tiểu đoàn 16 thông tin/ F324B Mật danh: K16
B.I.4.f Tiểu đoàn 17 vận tải/ F324B  
B.I.4.g Tiểu đoàn 19 quân y/ F324B Mật danh: K19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét