Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

[2.1.8] Mật danh các đơn vị thuộc Sư đoàn 325C/ Quân khu Trị Thiên

Mật danh một số đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam trên chiến trường miền Nam trong KCCM, tổng hợp của phía Mỹ năm 1967
-2013080867017042-

B.II Sư đoàn 325C/ Quân khu Trị Thiên Mật danh: Sông Cửu Long, Sư đoàn 35
B.II.1 Trung đoàn 101D/ F325C Mật danh: Trung đoàn 1, Sông Lam
B.II.1.a Tiểu đoàn 1/ Trung đoàn 101D/ F325C  
B.II.1.b Tiểu đoàn 2/ Trung đoàn 101D/ F325C  
B.II.1.c Tiểu đoàn 3/ Trung đoàn 101D/ F325C  
B.II.2 Trung đoàn 95C/ F325C Mật danh: Trung đoàn 2, Nhật Lệ
B.II.2.a Tiểu đoàn 4/ Trung đoàn 95C/ F325C  
B.II.2.b Tiểu đoàn 5/ Trung đoàn 95C/ F325C  
B.II.2.c Tiểu đoàn 6/ Trung đoàn 95C/ F325C  
B.II.3 Trung đoàn 29/ F 325C Mật danh: Trung đoàn 3, Kien Giang, Ba Na
B.II.3.a Tiểu đoàn 7/ Trung đoàn 29/ F325C  
B.II.3.b Tiểu đoàn 8/ Trung đoàn 29/ F325C  
B.II.3.c Tiểu đoàn 9/ Trung đoàn 29/ F325C  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét