2013111728078
Phiếu Chuẩn quyết toán tháng 7/1965 của Trung đoàn 12/ Trung đoàn Quyết Thắng/ Trung đoàn 18A - Sư đoàn 3 Sao Vàng QK5, được C4 thuộc đơn vị 503 (Cục Hậu cần QK5) chấp thuận ngày 30/5/1966. Các số liệu trên phiếu:

- Gạo: 102 tấn
- Tiền: 292776 đồng
Ảnh chụp Phiếu chuẩn quyết toán:
alt