2013091120054019
Danh sách có tiêu đề “Danh sách tử sỹ phong trào”, gồm 23 trang, không đề ngày, liệt kê 96 cán bộ phía Mặt trận giải phóng miền Nam VN, hy sinh từ tháng 4/1962 đến tháng 12/1966.
Bảng danh sách gồm có các thông tin: Tên - chức vụ - ngày nhập ngũ – ĐƠn vị - Nơi sinh – Thời gian hy sinh – Trường hợp hy sinh - ĐỊa chỉ gia đình. Các Liệt sỹ chủ yếu quê ở huyện Thuận Nam - tỉnh Ninh Thuận, và cũng hy sinh tại Ninh Thuận.
Tài liệu này do lính Mỹ thu được đầu năm 1967, tại Bình Thuận.
Duới đây, Rx post ảnh chụp trang bìa và 1 trang đầu của danh sách (Một số trang khó luận chữ).
alt


alt

alt