2013090312043
Bản danh sách các liệt sỹ mà phía Mỹ cho rằng thuộc 1 trung đoàn của Sư đoàn 7 Quân Giải phóng miền Nam. Bản danh sách liệt kê thông tin gồm: Họ tên – ngày tháng hy sinh – quê quán của 210 liệt sỹ thuộc trung đoàn, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967. Thông tin từ danh sách cho thấy hầu hết các liệt sỹ có quê quán ở miền Bắc Việt Nam, và có thể hy sinh tại 1 quân y viện của Quân GP MN. Bản chụp cho thấy danh sách có 18 trang.
Rx đánh máy 1 nửa danh sách tại trang 1, gồm các liệt sỹ (Do bản chụp hơi mờ khó đọc, nên thông tin đánh máy có thể chưa được chính xác):
 1. Tạ văn Bạch – 11/5/1966 - Ngọc Liệp - Quốc Oai – hà Tây
 2. Cao Quý Nam – 11/5/1966 - Cổ Phúc – Phong Châu – Tiên HƯng – Thái Bình
 3. Lưu ? Nhẫn – 13/5/1966 – Yên Định – Yên Lạc – Thanh Hóa
 4. Phạm Văn Nghinh – 21/5/1966 – Đông Đô – Tiên Hưng – Thái Bình
 5. Nguyễn Kim Chung – 22/5/1966 - Thắng Lợi – Văn Giang – Hưng Yên
 6. Phạm Đăng Nô ? – 6/6/1966 - Thanh Khê – An Tạp – Gia Lương – Hà Bắc
 7. Vũ Văn Đang – 6/6/1966 – Đông Xuân – Đông Quan – Thái Bình
 8. Nguyễn Trọng Diễn – 6/6/1966 ?? - Thuyết Ngô ? - Quốc Oai – Hà Tây
 9. Phi Văn Tặng ? – 7/6/1966 - Thọ Phú - Hồng Phong – Duyên Hà – Thái Bình
 10. ?? Văn Đọ? – 8/6/1966 – Đông Quang – Đông Quan – Thái Bình
 11. Lê Văn Hậu – 13/6/1966 - Thạch Phan? - Quốc Oai – Hà Tây
 12. Lê Văn Bê – 23/6/1966 - Lạc Nông - Quất Động – Kim Anh – Vĩnh Phúc
 13. Nguyễn? Văn Dân - Tứ Kỳ Thượng - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương.
Đây là ảnh chụp trang thứ nhất của danh sách:


alt 

Link phần sau: http://www.kyvatkhangchien.com/2014/01/431-danh-sach-210-liet-sy-cua-trung-oan.html