Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2023

[4.97] Danh sách quân nhân T14 và T16A Đoàn C07 Binh trạm Nam - Phòng Hậu cần Mặt trận B3 Tây Nguyên

2023010726641


Bản Danh sách quân nhân T14 và T16A Đoàn C07 - Binh trạm Nam Phòng Hậu cần Mặt trận B3 Tây Nguyên.

1. Danh sách quân nhân T14 ĐOàn C07 có 30 người, có thông tin quê quán. T14 ở đây chắc chắn là Trạm giao liên T14 thuộc Đoàn C07 đường dây giao liên Binh trạm nam thuộc Phòng Hậu cần Mặt trận B3 Tây Nguyên.

2. Danh sách quân nhân T16A Đoàn C07 có 19 người, có thông tin quê quán. T16A ở đây chắc chắn là Trạm giao liên T16A thuộc Đoàn C07 đường dây giao liên Binh trạm nam thuộc Phòng Hậu cần Mặt trận B3 Tây Nguyên.


Ảnh chụp 1 phần bản danh sách:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét