Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2024

[3.318] Giấy chứng minh và Sổ ghi chép của đc Hoàng Văn Đảng, đơn vị thuộc tiểu đoàn 4 trung đoàn 24 sư đoàn 304

2024033051890

1. Tháng 4/1972 tại Quảng Trị, quân Sài Gòn có thu giữ một số giấy tờ của đc Hoàng Văn Đảng, đơn vị thuộc tiểu đoàn 4 trung đoàn 24 sư đoàn 304, gồm:

- Giấy chứng minh mang tên Hoàng Văn Đảng, đơn vị 4038B, được đến hết Đoàn 559

- Sổ ghi chép cá nhân (có thể của đc Hoàng Văn Đảng), ghi chép từ ngày 22/2 đến 30/10/1971.

Không có thông tin về quê quán đc Hoàng Văn Đảng.

2. Ảnh chụp Giấy chứng minh và 1 trang sổ ghi chép (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét