Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2024

[5.623] Các Giấy tờ khen thưởng và Quyết định đề bạt cán bộ thuộc đại đội C21 đặc công Quảng Ngãi

2024032950888

1. Ngày 31/5/1969 quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của Tỉnh đội QUảng Ngãi. Một trong số đó có các giấy tờ liên quan đến Đại đội C21 đặc công Quảng Ngãi, gồm:

- Giấy chứng nhận HUân chương chiến sỹ giải phóng mang tên đc Nguyễn An quê Bình Châu? - Bình Sơn - Quảng Ngãi, hạng Ba. Có thể đơn vị C21.

- Giấy chứng nhận HUân chương chiến sỹ giải phóng mang tên đc Bạch Dũng quê Bình Trung - Bình Sơn - Quảng Ngãi, hạng Ba. Có thể đơn vị C21.

- Bằng Khen cho tổ đc Truyền, đơn vị C21.

- Quyết định đề 1/4/1969 của Thủ trưởng đơn vị 130 tức Tỉnh đội Quảng Ngãi, quyết định đề bạt cấp Trung đội bậc phó, Tiểu đội bậc trưởng và tiểu đội bậc phó. TRong đó có đc Nguyễn Văn Long - thành phần công nhân(?) được đề bạt Tiểu đội trưởng.

- Quyết định đề 20/5/1969 của Đơn vị 130 tức Tỉnh đội Quảng Ngãi, bổ nhiệm 2 đc NGuyễn Tư và Nguyễn Văn Long chức vụ Tiểu đội trưởng lên chức Trung đội phó.

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng mang tên đc Nguyễn Thành Đức (quê Phổ Hiệp? - Đức Phổ - Quảng Ngãi), đc Lê Thanh Dũng quê Nghĩa Lâm - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi.

2. Ảnh chụp một phần quyết định bổ nhiệm, trong đó có tên đc Nguyễn Văn Long (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét