Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2024

[5.604] Thông tin của quân Mỹ về phát hiện khu vực tại huyện Cam Lộ - Quảng Trị có 26 mộ chôn cất bộ đội Việt Nam, trong đó có 19 bia mộ ghi tên liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3 Trung đoàn 48 sư đoàn 320 và Đại đội 10 tiểu đoàn 2 Trung đoàn 84 pháo binh

2024030223839

Tại huyện Cam Lộ, quân Mỹ có phát hiện 1 khu vực nghĩa trang 26 mộ chôn cất bộ đội Việt Nam hy sinh.

Trong đó có 19 bia mộ có tên 19 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 2 và 3 trung đoàn 48 sư đoàn 320, đại đội 10 tiểu đoàn 2 trung đoàn 84 pháo binh, đều có quê quán tại miền Bắc VIệt Nam và có thời gian hy sinh từ 18/1 đến 5/2/1968. Tuy nhiên không có thông tin chi tiết về tên liệt sỹ và quê quán.

Không có thông tin hiện nay về tình hình quy tập tại khu vực này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét