Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2022

[3.259] Giấy chứng nhận bị thương, Giấy ra viện, Giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ, Quyết định kết nạp Đảng viên của đc Đới Văn Dưỡng, đơn vị đại đội 3 tiểu đoàn 7 Trung đoàn 102 Sư đoàn 308, quê An Đạo - Phù Ninh - Phú Thọ

2022110635604


Các giấy tờ của đc Đới Văn Dưỡng, đơn vị đại đội 3 tiểu đoàn 7 Trung đoàn 102 Sư đoàn 308, quê An Đạo - Phù Ninh - Phú Thọ gồm:

1. Giấy chứng nhận bị thương cấp cho đc Đới Văn Dưỡng, sinh tháng 10/1942, nhập ngũ 2/1968, đơn vị Đại đội 3 tiểu đoàn 7 Trung đoàn 102 Sư đoàn 308, bị thương ngày 19/2/1971 tại mặt trận Bắc Quảng Trị. Thời gian điều trị từ ngày 22/2/1971 đến 20/3/1971.

2. Giấy ra viện, nội dung là điều trị từ 5/3/1971 đến 20/3/1971.

3. Giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ từ 17/3/1968 đến 17/9/1968 và 3/2/1971 đến 31/5/1971.

4. Biên bản xác định thương tật của Hội đồng xác định thương tật Sư đoàn 308 về mức độ thương tật của đc Đới Văn Dưỡng ở hạng không vĩnh viễn.

5. Quyết định đề ngày 27/1/1972 của Đảng ủy Tiểu đoàn 7 Trung  đoàn 102 kết nạp đc Đới Văn Dưỡng vào Đảng Lao động Việt Nam.

6. Giấy giới thiệu Sinh hoạt Đảng cấp cho đc Đới Văn Dưỡng.

Ảnh chụp Giấy chứng nhận bị thương:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét