Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

[3.261.1] Phiếu quân nhân của đc Nguyễn Đình Huyên, đơn vị Đại đội 9 Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 18B QK9, quê MinH Đức - Ứng Hòa - Hà Tây

2022112958644


Phiếu quân nhân đề ngày 17/4/1970 có chữ ký xác nhận của Thủ trưởng Đại đội 9 Nguyễn Đình Vỹ, có thông tin về đc Nguyễn Đình Huyên, đơn vị Đại đội 9 Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 18B QK9, quê Minh Đức - Ứng Hòa - Hà Tây.

Ảnh chụp Phiếu quân nhânKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét