Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022

[3.98.1] Danh sách cán bộ chiến sỹ biên chế ở xe thiết giáp số hiệu 075 trong Sổ ghi chép cá nhân của bác Hoàng Đình Công, tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 4 (Tiểu đoàn 244) Trung đoàn 202 tăng thiết giáp, chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên tháng 6/1972

2022110332114


Sổ ghi chép cá nhân của bác Hoàng Đình Công, tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 4 (Tiểu đoàn 244) - Trung đoàn 202 tăng thiết giáp, chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên tháng 6/1972, do phía Mỹ thu giữ tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên.

Trong cuốn sổ còn có danh sách cán bộ chiến sỹ và quê quán, được biên chế trên 1 số xe thiết giáp. 

Dưới đây là Danh sách cán bộ chiến sỹ biên chế ở xe thiết giáp số hiệu 075Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét