Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022

[4.87] Danh sách có tên quê quán 69 cán bộ chiến sỹ thuộc Đại đội 3 tiểu đoàn 9 Trung đoàn 95A sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam

2022112857641


Danh sách có tên quê quán 69 cán bộ chiến sỹ thuộc Đại đội 3 tiểu đoàn 9 Trung đoàn 95A sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam bị thu giữ tại thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang.

Một phần ảnh chụp cuốn sổ:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét