Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2022

[7.51] Hình ảnh nhân dân viếng Nghĩa trang liệt sỹ, địa điểm có thể ở tỉnh Long An những năm trước 1964.

2022112581043


Hình ảnh nhân dân viếng Nghĩa trang liệt sỹ, địa điểm có thể ở tỉnh Long An thời gian trước năm 1964. Không có chú thích địa điểm và thời gian chụp ảnh.

Dòng chữ viết ở Đài liệt sỹ là "Vị quốc vong thân"

Hai người lính đội mũ theo kiểu của bộ đội Việt Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Những hình ảnh này có thể ở tỉnh Long An.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét